Disclaimer

Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Udenhout.nl steeds worden gewijzigd. Udenhout.nl registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Overeenkomstig de Wet op Persoonsregistraties is deze bij de Registratiekamer aangemeld. Indien en zodra de Wet op de Persoonsregistraties zal komen te vervallen en worden vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal Udenhout.nl ervoor zorgdragen dat de in de vorige zin bedoelde registratie wordt geconverteerd, dan wel dat een nieuwe registratie, volgens de alsdan geldende wetgeving, zal worden gedaan.

De website van Udenhout.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Udenhout.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Udenhout.nl onderhoudt beveiligt de website en inhoud. Udenhout.nl geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Udenhout.nl garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Terug naar boven